Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Ontvang de laatste updates via de nieuwsbrief.
Voornaam
E-mailadres

Klachtenprocedure

0

Klachtenprocedure

Uiteraard hopen wij dat ons gehele opleidingsaanbod naar tevredenheid verloopt. Mocht dat niet het geval zijn dan is er een mogelijkheid tot het indienen van een klacht. In dit document wordt de weg beschreven die gevolgd dient te worden.

Doel

Doel van deze procedure is om langs een nauwgezette en afgewogen weg het incident (of de incidenten) te behandelen op een manier die leidt tot het weer werkbaar maken van de verhoudingen tussen docent en student, dan wel – wanneer er geen andere bevredigende oplossing is – tot het uiteengaan van opleider en student op een voor beide partijen zo goed mogelijke manier.

Doelgroep

Als het ongewenste gedrag niet langs informele weg door de direct betrokken partijen bevredigend genoeg geregeld kan worden, heeft de ‘klager’ (de student) de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure te starten tegen Intenceopleidingen of de docent in het bijzonder. De klachtenprocedure staat open voor alle studenten van Intence opleidingen die naar hun mening te maken hebben, of hebben gehad, met grensoverschrijdend gedrag van de docent of van medecursisten.

De stappen van de klachtenprocedure zijn als volgt:

 • De klager (student) dient eerst in gesprek te gaan met de docent en te proberen om op die manier het geschil te overbruggen. De student kan na afloop van de les zijn/haar klacht kenbaar maken in de groep of een afspraak maken met de docent om onder vier ogen de klacht te bespreken.
 • Mocht onverhoopt dat gesprek niet tot de juiste uitkomst leiden dan dient de klacht schriftelijk opgesteld te worden en gemaild te worden naar info@intenceopleidingen.nl Het opleidingsinstituut heeft dan één week om te reageren.
 • Redenen voor het niet bevredigend kunnen oplossen van de situatie worden schriftelijk vastgelegd.
 • Mocht de reactie voor de student niet afdoende zijn dan kan de student zich richten tot een onafhankelijke
  klachtencommissie.
 • De klager (student) dient een op schrift gestelde klacht in bij de klachtencommissie in te dienen. Deze zelfde mail wordt tevens cc aan info@intenceopleidingen.nl gestuurd. De klachtencommissie waar Intence Opleidingen bij aangesloten is Is Solopartners. De mail met de klacht kan gestuurd worden naar info@solopartners.nl
 • De student maakt hierin kenbaar een klachtenprocedure te willen opstarten;
 • De klacht moet binnen drie weken na het incident waar de klacht betrekking op heeft worden ingediend, om in behandeling te worden genomen. De klacht wordt vervolgens door Solopartners afgehandeld binnen de wettelijke termijn;
 • Klachten kunnen van een individu (één student) uitgaan, maar kunnen ook collectief zijn; (meerdere studenten) Hangende het onderzoek kan de aanklager (student) geschorst worden en/of de toegang tot de scholingslocatie worden ontzegt;
 • Vertrouwelijkheid: niemand anders dan in de klachtenprocedure betrokken personen krijgen inhoudelijke informatie over de klacht en de behandeling daarvan, mondeling noch schriftelijk.
 • Soloparners zal de klacht behandelen er is een mogelijkheid tot hoor en weder hoor. Vervolgens zullen zij een uitspraak doen over de vervolgstappen. Intence Opleidingen zal handelen conform die uitspraak.

Uiteraard hopen wij van Intence opleidingen dat studenten gewoon tevreden zijn over de gang van zaken binnen onze opleidingsmuren. Mocht er toch iets zijn. Twijfel niet en bespreek het met de docent. Het is onze intentie om geschillen op te lossen. Om tijdig je geschilpunt kenbaar te maken, kan helpen om escalatie te voorkomen.

 

Intence Opleidingen is een onderdeel van

50

 

 

 

51

 

Beroepsverenigingen

 • Groeien in bewustzijn
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 • Gcoach

Social Media

Back to Top