Algemene voorwaarden

500

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden worden door: Intence Opleidingen Gehanteerd per 1 november 2020.

 

Inhoud

 1. Artikel 1 – Definities Artikel
 2. Toepasselijkheid Artikel
 3. Aanbod Artikel
 4. Overeenkomst Artikel
 5. Annulering Artikel
 6. Beëindiging van de overeenkomst Artikel
 7. Prijswijzigingen Artikel
 8. Levering Artikel
 9. Conformiteit Artikel
 10. Betaling Artikel
 11. Niet-tijdige betaling Artikel
 12. Niet-nakoming van de overeenkomst Artikel
 13. Aansprakelijkheid van de ondernemer Artikel
 14. Vertrouwelijkheid Artikel
 15. Vragen en klachten Artikel
 16. Geschillenregeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1

Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, dit is wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon en een educatieve dienst levert, waaronder het opleidingsinstituut.

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.

2 Indien de ondernemer ook andere (branche gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit laat het recht van de ondernemer om in de overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

3 De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 3

Aanbod 1.

De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
 3. In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
 • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • wanneer de educatieve dienst start;
 • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling; de duur van de overeenkomst,
 1. Of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling,
 • van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst; de levertijd van het lesmateriaal.
 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
 2. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 • De identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
 • Het recht van de consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2; 3.
 • Indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet
 • de hoogte van het geldende tarief
 • De geldigheid
 • Duur van het aanbod

 

 

7 Overmacht of ziekte:

Indien de scholingsdeelnemer, wegens zwaarwegende gebeurtenissen of wegens ziekte of overmacht aan één of meerdere scholingsbijeenkomsten niet kan deelnemen dan dient hij/zij dit aan de scholingsaanbieder door te geven. In overeenstemming wordt bekeken wanneer, of op welke wijze de gemiste scholingsbijeenkomst kan worden ingehaald. Dit is geen recht maar in sommige gevallen wel mogelijk.

Ook de scholingsaanbieder kan door ziekte geveild zijn. De les wordt dan overgenomen of geannuleerd en gezamenlijk wordt gekeken wanneer de les dan plaats vindt.

scholingsaanbieder behoudt zich het recht voor een opleiding of workshop te annuleren, wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De scholingsnemer heeft bij annulering recht op teruggave van de reeds betaalde deelnamekosten.

8 Certificering:

Bij een workshop krijg je na afloop van de gevolgde workshop een certificaat.

Bij een opleiding krijg je een certificaat als je aan de opleidingseisen hebt voldaan. Mis je twee of meer opleidingsdagen dan kan er in overleg gekeken worden hoe die dagen ingehaald worden.

9 Aansprakelijkheid

De scholingsaanbieder heeft een schadeverzekering. Mocht er toch onverhoopt iets voorvallen. Dan wordt er in overeenstemming gehandeld met wat er onder de schadeverzekering valt. Uiteraard heeft de scholingsdeelnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om op gepaste wijze met het materiaal en het lesaanbod om te gaan.

10 Lesmateriaal:

Het lesmateriaal mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Al het scholingsmateriaal blijft eigendom van Intence opleidingen. Dit gaat over de inhoud van de reader, maar ook aanvullende werkbladen en afbeeldingen. Deze informatie mag dus niet aan derden worden verstrekt.

11 Video en geluidsopnames:

Het maken van video en geluidsopnames is alleen toegestaan als alle deelnemers daar mee instemmen.

Respectvolle omgang

Van scholingsaanbieders, opleiders en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van niet respectvolle benadering kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken. Indien hierop geen verandering optreed kan de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing worden ontzegt. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Intence Opleidingen.

 

Artikel 4

Overeenkomst

Inschrijving:

Inschrijving voor scholingsdeelname geschied via de Webshop. Bij aanmelding betaal je 300 euro. Vlak voor aanvang krijg je een factuur voor het resterende bedrag. Voor de workshop betaal je het gehele bedrag. Indien je wilt kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering sluit je af voor 50 euro. Ook te boeken via de webshop. Je kunt de 50 euro ook overmaken naar NL56INGB0006489476 t.n.v Hardtzaken. Geef hierbij aan om welke opleiding het gaat en dat het om een annuleringsverzekering gaat. Voor een workshop kun je geen annuleringsverzekering afsluiten.

Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hier mee akkoord.

1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2 In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kan de consument de opdracht annuleren.

3 Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5

Annulering

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kan de consument de opdracht gratis annuleren. Er is een wettelijke gratis annulering verplichte termijn van 14 dagen.

Annuleren na de 14 dagen bedenktijd is alleen mogelijk wanneer er een annuleringsverzekering is afgesloten. Annulering is alleen mogelijk als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Annuleren moet een geldige reden hebben. geen zin meer, of het valt toch tegen zijn geen geldige reden Wel geldende redenen zin bijvoorbeeld ziekte van jou of een familielid waar je voor moet zorgen. Veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe baan waarbij je geen vrij mag nemen op de cursusdag. Ook als je door ziekte niet naar de workshop of opleiding kunt komen krijg je alleen geld terug als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten. Je krijgt dan het geld van de niet gevolgde opleidingsuren/dagen terug.

 

Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt deze schriftelijk dan wel elektronisch;

.

Artikel 6

Beëindiging van de overeenkomst

1 De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.

2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

Artikel 7

Prijswijzigingen

1De prijs bij aanmelding blijft geldig ook na het verhogen van de prijs, blijft de consument de prijs betalen die gold op het moment van de aanmelding.

Artikel 8

Levering

1 Lesmateriaal a. De ondernemer levert het lesmateriaal op de eerste lesdag. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de consument zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden. c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor de consument.

2 Correctiewerk a. De consument wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd. b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9

Conformiteit

1 De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2 Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 10

Betaling

1 Betaling vindt plaats d.m.v. contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contanten omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Je krijgt voor aanvang een factuur, die  binnen 14 dagen betaald dient te worden.

2 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3 Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van de consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.

4 Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De consument kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

 

Artikel 11

Niet-tijdige betaling

1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum (14 dagen). De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

3 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 12

Niet-nakoming van de overeenkomst

1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2 De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13

Aansprakelijkheid van de ondernemer

1 Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2 De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3 De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14

Vertrouwelijkheid

1 Door consumenten verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens medewerkers en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

2 Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden. We werken in een veilige omgeving en om dat veilig te houden hebben we allen in inspanningsverplichting.

 

 

Artikel 15

Vragen en klachten

1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.

3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 16

Geschillenregeling

Klachtenprocedure:

Uiteraard hopen we op een tevreden samenwerking  van Intence Opleidingen en haar studenten. Mocht er toch onverhoopt iets zijn waar onvrede over heerst meld het bij de docent. Is er geen bevredigend antwoord dan kan er een formele klacht worden ingediend.  Klachten over de verrichte werkzaamheden van Intence opleidingen dienen uiterlijk 1 maand na voltooiing  van de overeenkomst schriftelijk of digitaal worden gemeld bij Intence Opleidingen. De klacht wordt in behandeling genomen door Margo Riphagen. Binnen vier weken wordt er op uw klacht gereageerd. Binnen zes tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld. Uiteraard streven we naar een snellere afhandeling. uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is dan zal Intence Opleidingen de werkzaamheden alsnog verrichten, comform de overeenkomst.  Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden comform de overeenkomst niet meer mogelijk is, of niet meer zinvol is Intence Opleidingen slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 13. Mochten beide partijen er niet uitkomen dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Die uitspraak is bindend.

1 Klachten over de verrichte werkzaamheden van Intence opleidingen, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij Intence opleidingen.

2 Uw klacht zal in behandeling worden genomen door Margo Riphagen.

3 Binnen 4 weken wordt op uw klacht gereageerd; binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld.

4 Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5 Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

6 De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

7 Indien de klacht gegrond is zal Intence opleidingen de werkzaam- heden alsnog verrichten conform het bepaalde in de overeenkomst.

8 Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, Intence opleidingen slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 13.

9 Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, Dan kan de cursist zich wenden tot de KTNO. Als beide partijen er nog niet uit zijn gekomen dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, De Arbeidsmediator Eindhoven (Chris van Gompel), voorgelegd. De uitspraak is voor Intence opleidingen bindend, eventuele consequenties worden door Intence opleidingen snel afgehandeld.

 

Formeel:

Dit bovenstaande is allemaal erg formeel en wettelijk verplicht. Eigenlijk helemaal niet mijn stijl. Wat ik je vooral wil verzekeren is dat ik er alles aan zal doen om je vertrouwen waardig te zijn. En dat ik de grootst mogelijke zorg in acht zal nemen. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende te heb geïnformeerd en op een vruchtbare samenwerking.

 

 

Intence opleidingen | versie 2022.01

 

 

 

 

 

 

 

 

1515

 

 

 

 

Beroepsverenigingen

 • BATC
 • SKJ
 • KTNO keurmerk (module)
 • KTNO keurmerk (vakopleiding)
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top