Opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional

17

Creativiteit sluit aan bij het agogisch werken

40n

40eWelkom

Welkom bij de Opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional van Intence opleidingen. Ben jij een jeugd- of gezinsprofessional en wil jij in jouw begeleiding aan kinderen en gezinnen gebruik maken van creatieve interventies? Dan is dit een hele mooie diepgaande en praktische opleiding. Een opleiding waarin je vele effectieve interventies leert. Je kunt denken aan creatieve methodes waarbij kinderen zich kunnen uiten, creatieve methodes waarmee je gezinssituaties en patronen inzichtelijk krijgt, creatieve methodes die helpen om te veranderen en nieuw gedrag te leren en creatieve methodes die helpen om dat nieuwe te verankeren. Deze tools ondersteunen dus het agogisch werken met kinderen en gezinnen. Deze opleiding is voor professionals die werken met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wil je met jeugdige werken vanaf 12 jaar dan is de opleiding Creatieve Interventies voor de Jeugd- en Gezinsprofessional wat voor jou.

Overzicht Opleiding Creatieve jeugd- en gezinsprofessional:

 • Doel van de opleiding: Het aanleren van diverse creatieve tools die helpen bij het uitvoeren van de hulpverleningsdoelen. Je leert middels creativiteit oplossingsgericht te denken en te handelen. Dit handelen is ter ondersteuning van het begeleidingsplan van het kind of het gezin, wat is opgesteld vanuit de instelling waar de jeugd- of gezinsprofessional werkt.
 • Inhoud: Je leert vele creatieve interventies om een veranderingsproces op gang te brengen. Tevens leer je hoe je over de creatie een methodisch gesprek voert. Ook zal er een stuk materialenkennis worden gedeeld. Je leert wanneer je welke materialen gebruikt en krijgt theoretische kennis en achtergrondinformatie.
 • Niveau: Dit is een opleiding met een hbo werk- en denkniveau. Je kunt deelnemen als je hbo-geschoold bent. Deze opleiding is voor Jeugd- en Gezinsprofessionals die geregistreerd zijn bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en werkzaam zijn in het beroepsveld. Bijvoorbeeld binnen de residentiële en/of ambulante jeugd- en gezinszorg. Ook universitair geschoolde jeugdprofessionals, orthopedagogen en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deelnemen aan deze opleiding. In de opleiding gaan we er vanuit dat de nodige theoretische basiskennis paraat is. Denk hierbij aan ontwikkelingspsychologie, de systeemtheorie, behaviorisme, psychoanalyse en toekomstgericht werken. Deze stromingen behoren tot de fundamenten van de opleiding. Van de studenten wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Tevens kunnen zij reflecteren op het eigen handelen en via deze reflectie hun beroepsattitude optimaliseren. SKJ punten: 55.
 • Studiemateriaal: De student krijgt een reader met achtergrondinformatie en een boekenlijstje om te bestuderen. De studiereader is geschreven door Margo Riphagen. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de student deze reader. De reader heeft copyright en mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
 • De lengte van de opleiding is 10 lesdagen van 4 uur per lesdag. Inschrijving voor de opleiding is mogelijk op verschillende dagen, kijk daarvoor hieronder of in de agenda.
 • Studiebelasting: Dit is 55 uur en omvat het volgende. De lesdagen (10 x 4 uur), de startopdracht (1 uur), het schrijven van een reflectieverslag (4 uur), het lezen van de reader en het boek ‘Kinderen geven tekens’ (5 uur), twee creatieve interventies in het werkveld voorbereiden en beschrijven (5 uur).
 • Certificaat: Je krijgt een certificaat als je 9 van de 10 lesdagen aanwezig bent geweest en na afronding van de theoretische toets en de praktijkgerichte casus. (Er is geen recht op vrijstelling.)
 • Kosten: 1250 euro btw-vrij. Dit is inclusief lesreader en-materiaal.

38m

Werken met creatieve methoden is mogelijk op 4 niveaus (Van der Ploeg 2011):

 • Recreatief niveau
 • Vormend niveau
 • Agogisch niveau
 • Therapeutisch niveau

De opleiding richt zich op interventies op het agogische niveau. Dit is het werkgebied van de jeugd- en gezinsprofessional. De studenten hebben als taak om doelgericht te werken en aan te zetten tot verandering. Zij begeleiden gezinnen om meer grip te krijgen op hun leven en zelfredzaamheid. De opleiding geeft handreikingen voor het creatief interveniëren binnen het werkveld en aan te zetten tot verandering. We spreken dan van creatieve interventies of van muzich-agogische methodiek. Creatief-agogisch interveniëren is een agogische methodiek, die valt onder de sociale interventies en heeft als doel gericht invloed uitoefenen op gewenste veranderingsprocessen.

Creatief werken omvat meer dan alleen iets creatiefs maken. Het omvat spelend werken, werken met poppen en spelmateriaal, lichaamsgericht werken, werken met muziek en opstellingen. En daarover op een begeleidende manier in gesprek gaan. Creatief werken is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij die werkwijze op een doelgerichte manier wordt ingezet in een professionele agogische context.

Je kunt creatieve middelen inzetten tijdens kleine dagelijkse momenten. Bijvoorbeeld door via een handpop met kinderen te praten. Ook kun je door gericht creatief begeleiden van kinderen en hun gezinnen gewenste veranderingen tot stand brengen. Creativiteit sluit aan bij de belevingswereld van kinderen, het is makkelijker voor hen dan praten. Kinderen hebben spontaan de neiging om hun ervaringen via spel te verwerken. Creativiteit nodigt kinderen uit tot het uiten van gevoelens en dat is uniek en persoonlijk. Door vorm te geven aan hun eigen creatie, geven de kinderen vorm aan de wereld en hoe zij die zien. Door als student over het creatieve product in gesprek te gaan, kom je tot verdieping. Allereerst is daar de aandacht voor de creatie van het kind, wat op zich al helend is. Creatief werken kan gericht ingezet worden om veranderingsprocessen te initiëren. Het creatief methodisch werken verenigt twee kwaliteiten in zich: Het is leuk en het stelt in staat tot veranderen. Daarmee is het een zeer geschikte methode om in te zetten als jeugd- en gezinsprofessional.

40c

Wat bereik je middels creatieve interventies?

 • Deze manier van werken geeft inzicht in de problematiek van het kind. Naast dat het een logische feitelijke realiteit inzichtelijk maakt, geeft het een inkijkje in de binnenwereld, het gevoel van het kind. Tevens krijg je als jeugdprofessional zicht op de interne dialoog van het kind, dus: hoe denkt het kind over zichzelf, welke gedachten en overtuigingen leven er.
 • Door beeldend bezig te zijn groeit bij het kind en de ouders de bewustwording van zichzelf en de situatie.
 • Creatieve werkvormen lenen zich bij uitstek voor stabilisering en verwerking van datgene wat het kind heeft meegemaakt.
 • Middels creativiteit kun je het kind en/of de ouder(s) aanzetten tot het nemen van regie over hun leven of hoe ze met situaties omgaan.
 • Creatieve methoden lenen zich bij uitstek om nieuw gedrag te leren. Het beeld wordt opgeslagen in het onbewuste en dat is de laag van waaruit effectief verandering tot stand gebracht kan worden.

De competenties

De competenties die de student gaat leren in de opleiding zijn:

 1. Middels creatieve kanalen observeren en contact maken met kinderen en ouders/verzorgers.
 2. Het stellen van PTO-doelen (positief tegenovergestelde doelen; de wensvraag).
 3. Practice-based creatieve interventies om kinderen en gezinnen te begeleiden in hun sociaal en emotioneel functioneren in hun primaire leefomgeving, gericht op het begeleidingsplan van de instelling.
 4. Visie- en resultaatgericht creatief handelen.
 5. Gesprekstechnieken behorend bij creatief methodisch handelen.
 6. Vergroten van theoretische kennis over hoe begeleidingsprocessen werken. Bijvoorbeeld: hoe werken angsten? Welke effectieve methodes kun je dan inzetten?Ook leer je gesprekstechnieken bij echtscheidingsproblematiek of omgaan met hooggevoeligheid.
 7. Reflecteren op eigen beroepsattitude. De studenten leren van hun ervaringen door steeds te reflecteren op hun eigen professioneel handelen.
 8. Gesprekstechnieken om ouders actief bij het begeleidingstraject te betrekken.
 9. Zelfstandig creatieve begeleiding in kunnen zetten, passend binnen het begeleidingsplan van de instelling.
 10. Inzicht in de methodische fases van het creatief interveniëren.

33q

Werken met echtscheidingshuisjes

Je leert om te werken met de echtscheidingshuisjes en hoe je een gesprek kunt voeren met de kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of aan het scheiden zijn. Door deze gesprekstechnieken leer je hoe je omgaat met loyaliteiten, met gemis, met veranderingen, met zorgen. Je leert vooral hoe je de kinderen kunt leren dat zij weer blij mogen worden, ondanks dat papa en mama gescheiden zijn.

Stapsgewijs veranderen

Om methodisch dat wil zeggen doelgericht te werken is er ook een opbouw een stappen plan bij het creatief werken. Hieronder een globaal overzicht van dat stappenplan. Deze stappen kunnen ingevoerd worden in het begeleidingsplan van de cliënten binnen de hulpverleningsinstelling.

34n

 1. De student zet de hulpvraag om naar een verbeterwensAls jeugd- en gezinsprofessional ben je gewend om te werken met de hulpvragen van onze cliënten. Bij Creatief methodisch werken, zetten we de hulpvraag om naar een PTO-doel (Positief tegenovergestelde). Wat is het verlangen onder de hulpvraag? Wat zou jij het kind met deze hulpvraag gunnen? Op dat positief tegenovergestelde doel ga jij je focussen. Waar jij jouw aandacht op richt, dat groeit. Of beter gezegd waar jij jouw aandacht op richt dat ontstaat, blijkend uit de kwantumwereld en de invloed van bewustzijn (Golven van geluk van Linda Dronkers-Steijn). Ook toekomstgerichte hulpverlening gaat uit van deze principes.
 2. Middels creatief werken, ga je in contact met het kind en bouwt een vertrouwensband op. De student creëert een sfeer van veiligheid waarin het kind zich veilig voelt. Veiligheid is de voorwaarde om te kunnen groeien en veranderen.
 3. Middels creatief werken gaat de student in contact met de gevoelens van het kind. Creatieve methodes maken inzichtelijk wat er van binnen bij het kind speelt, welke neuronenpaadjes en daarbij (onbewuste) overtuigingen zijn ontstaan. De student begeleidt het kind om zich te uiten (voelen). De student helpt het kind om die gevoelens te voelen en zich bewust te worden van hun overtuigingen. Bijvoorbeeld: ‘ik ben bang, ik doe niks goed, etc.’
 4. Gezamenlijk ga je met gedachtenkracht aan de gang om de negatieve overtuigingen en gedachten te veranderen naar sterkere overtuigingen en gedachten. De student helpt met het veranderingsproces.
 5. Die gevoelens die horen bij die sterkere gedachten, ga je middels een creatief beeld inplanten/ankeren. Zo ontstaan er op diepere lagen nieuwe neuronen weggetjes en nieuw gedrag. De student helpt het nieuwe te verankeren. De student doet oefeningen om die sterkere gedachten en nieuwe overtuigingen te herhalen. Herhalen helpt op een positieve manier bij het ontstaan van nieuwe neuronenweggetjes. Je doet oefeningen om dat nieuwe gedrag te oefenen.
 6. Je kijkt terug op wat er is geleerd. Viert de successen en kijkt hoe dat in de toekomst verder mag ontwikkelen. De student evalueert en viert de successen.

36k

Bouwstenen van de opleiding

In de opleiding krijg je les op drie lagen behorend bij het creatief methodisch werken.

 1. De beroepsmatige houding van de student. En diens persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 2. Het creatieve proces en de begeleiding.
 3. Theoretische achtergrond.

 36o

Het proces

Creativiteit sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Daarom is het zo’n mooie tool om in te zetten in de hulpverlening. Creatief werken omvat meer dan alleen iets creatiefs maken. Het omvat doelgericht creatief werken, spelend werken, werken met poppen en spelmateriaal, lichaamsgericht werken, werken met muziek en opstellingen. Tijdens of na het creatieproces gaat de student op een begeleidende manier in gesprek. Dit vraagt een voortdurende begeleidende observerende manier van werken. Het sluit aan op wat het kind en de ouder/verzorger nodig heeft.

Creatief werken is een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij die werkwijze op een doelgerichte manier wordt ingezet in een professionele agogische context. We spreken dan van creatieve interventies of van muzisch-agogische methodiek. Creatief-agogisch interveniëren is een agogische methodiek, die valt onder de sociale interventies en heeft als doel gericht invloed uit te oefenen op gewenste veranderingsprocessen.

Kosten 

Kosten: 1250 euro btw-vrij inclusief lesreader en -materiaal en inclusief feedback op een schriftelijke casus over een creatief gesprek en één supervisiegesprek over creatieve interventies . De opleiding is btw-vrij. Je betaalt 300 euro aanbetaling. Na overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Eerst gratis kennis maken? Meer weten ons?

Gratis kennis maken? Klik dan hier voor meer informatie.

Meer weten over ons? Klik dan hier voor meer informatie.

Data, plaats en tijdstippen

De opleidingen worden gegeven op  maandagmiddagen, dinsdagmiddagen of zaterdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur op Het Oranjepark 4 in Dordrecht
38n

De data van de zaterdagmiddag zijn: 07-09-2024, 05-10-2024, 02-11-2024, 07-12-2024, 04-01-2025, 01-02-2025, 01-03-2025, 05-04-2025, 24-05-2025 en 07-06-2025

De data van de Dinsdagmiddag zijn: 24-09-2024, 08-10-2024, 05-11-2024, 10-12-2024, 07-01-2025, 04-02-2025, 04-03-2025, 08-04-2025 en 13-05-2025

De data van de woensdagopleiding zijn: 09-10-2024, 13-11-2024, 11-12-2024, 15-01-2025, 12-02-2025, 12-03-2025, 16-04-2025, 21-05-2025, 11-06-2025 en 09-07-2025

Word je hier blij van en voel je dat dit echt iets voor jou is. Meld je dan aan. Hieronder op deze pagina is een link naar de webshop om je aan te melden. Vermeld dan ook of je op welke dag je wilt komen. Zou je eerst willen kennis maken?  Volg dan de gratis online kennis making. Klik hier

Aanmelden

Onder aan deze pagina is een link om je aan te melden. Je komt dan in de webshop en betaalt 300 euro aanbetaling. Vlak voor aanvang van de opleiding krijg je een factuur om het resterende cursusgeld te voldoen. Gespreid betalen is na overleg mogelijk. Vermeld bij jouw aanmelding voor welke dag je kiest en of je kies voor fysiek op locatie en online. Ook is het mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten, die kun je via de webshop ook boeken.

De online opleiding Creatieve Jeugd- en Gezinsprofessional

Wegens positieve ervaringen met de online lessen wordt nu de gehele opleiding online aangeboden. Deze online opleiding is ook SKJ-geaccrediteerd. Je krijgt 55 punten. Je krijgt een lijst met creatieve materialen die je mag aanschaffen, zodat je thuis tijdens de lessen de creatieve opdrachten kunt maken. We coachen elkaar in coachkamers. De kosten voor deze online opleiding is 1050 euro, dit is exclusief materialen, inclusief reader en btw-vrij. De opleiding zal worden gegeven op 20 woensdagochtenden van 9.00 tot 11.00 uur.

36i

De data voor de online opleiding op woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur zijn:

18-09-2024, 02-10-2024, 16-10-2024, 06-11-2024, 20-11-2024, 04-12-2024, 18-12-2024, 08-01-2025, 22-01-2025, 05-02-2025, 19-02-2025, 05-03-2025, 19-03-2025, 09-04-2025, 23-04-2025, 14-05-2025, 28-05-2025, 04-06-2025, 18-06-2025 en 02-07-2025

woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur

Geaccrediteerd bij SKJ

Deze opleiding is zowel fysiek als online geaccrediteerd bij SKJ en levert je 55 punten op. De opleiding gaat gegeven worden op het Oranjepark 4 3311 LR in Dordrecht. Dit is op drie minuten loopafstand van het station en gratis parkeren. De lessen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur.

SKj

De student krijgt na het afronden van deze opleiding een certificaat met 55 punten.

38l

Interview Intence Opleidingen
Een mooi diepte interview over Intence Opleidingen. Hier onder de korte versie met de kern van mijn boodschap. Wil je het gehele interview luister dan via Spotify, iTunes, SoundCloud.
Of volg de link.
https://Inkd.in/dYBybiU

38l

Aanmelden en prijs

Je betaalt 300 euro als aanbetaling

Je kunt kiezen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je nog een factuur om het resterende bedrag te voldoen.

Je kunt hier klikken voor betaling een aanmelding

Vermeld in het vak voor vragen en opmerkingen welke dag je wilt volgen en of je op locatie komt of online wilt.

Wanneer je vragen hebt, kun je bellen met 06-24111962

Of je kunt mailen naar inf@intenceopleidingen.nl

38l

Beroepsverenigingen

 • BATC
 • SKJ
 • KTNO keurmerk (module)
 • KTNO keurmerk (vakopleiding)
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Social Media

Back to Top